Programi Buxhetor: 06330
Furnizimi me ujë

Periudha: 2017-2022

Pershkrimi i programit: Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzimet buxhetore për administrimin, mbikëqyrjen dhe disiplinimin e të gjitha problemeve të furnizimit me ujë, si dhe ngritjen ose vënien në funksionim të kapaciteteve të zgjeruara në shërbimin lokal të furnizimit me ujë.

Shpenzimet e programit buxhetor
2017 2018 2019 2020 2021 2022
4,416 8,269 18,400 13,872 14,149 14,432
Shpenzimet sipas klasifikimit
ekonomik
Shpenzime korrente Investime
2017 4,416
100%
0
0%
2018 8,269
100%
0
0%
2019 11,600
63%
6,800
37%
Paga dhe sigurime Shpenzime te tjera korrente Investime
2020 0
0%
13,872
100%
0
0%
2021 0
0%
14,149
100%
0
0%
2022 0
0%
14,432
100%
0
0%Përmirësimi i ofrimit të shërbimit të ujit të pijshëm
Rritja e mbulimit me shërbimin e ujit të pijshëm
Njesia matese:
Mbulimi i popullsisë me shërbimin e ujit të pijshëm (kundrejt popullsisë totale të bashkisë në %)
2018 2019 2020 2021 2022 Trendi
32.02
Rritja e Kohëzgjatjes së ofrimit me ujë pijshëm në ditë
Njesia matese:
Furnizimi me ujë - orë ujë në ditë (ndryshimi në orë)
2018 2019 2020 2021 2022 Trendi

Fakt 2018 I pritshmi 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
POPULLATA QË PËRFITON NGA SHËRBIMI ME UJË TË PIJSHËM
6876
NUMRI I STAFIT
15 15 15 15 15
KOHËZGJATJA E OFRIMIT TË UJIT TË PIJSHËM(MESATARISHT ORË/DITË)
10

pointer Përmirësimi i shërbimit të furnizimit me ujë të pijshëm për komunitetin