Programi Buxhetor: 08220
Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore

Periudha: 2017-2022

Pershkrimi i programit: Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzimet buxhetore për zhvillimin, mbrojtjen dhe promovimin e vlerave të trashëgimisë kulturore me interes vendor, si dhe administrim i objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve, zhvillimin, mbrojtjen dhe promovimin e bibliotekave, muzeumeve, teatrove etj. Bashkia planifikon dhe mbështet organizimin e ngjarjeve kulturore

Shpenzimet e programit buxhetor
2017 2018 2019 2020 2021 2022
1,892 0 7,833 3,850 3,672 3,745
Shpenzimet sipas klasifikimit
ekonomik
Shpenzime korrente Investime
2017 1,892
100%
0
0%
2018 0
0%
0
0%
2019 6,833
87%
1,000
13%
Paga dhe sigurime Shpenzime te tjera korrente Investime
2020 0
0%
3,850
100%
0
0%
2021 0
0%
3,672
100%
0
0%
2022 0
0%
3,745
100%
0
0%Mbrojtja e trashëgimisë kulturore dhe promovimi i eventeve kulturore dhe artistike
Përmirësimi i ndërtesave kulturore
Njesia matese:
Pjesa në përqindje e ndërtesave kulturore të rikonstruktuara ndaj ndërtesave kulturore totale
2018 2019 2020 2021 2022 Trendi
40 40 40 40 40
Përmirësimi i aseteve të trashëgimisë kulturore
Njesia matese:
Pjesa në përqindje e aseteve kulturore të rikonstruktuara ndaj aseteve kulturore totale
2018 2019 2020 2021 2022 Trendi
8 8 8 8 8
Aktivitete për edukimin e brezit të ri
Njesia matese:
Numri i aktiviteteve për edukimin e brezit të ri
2018 2019 2020 2021 2022 Trendi
10 10 10 10 10
Shtimi i aktiviteteve kulturore të organizuara nga bashkia
Njesia matese:
Numri i shfaqjeve kulturore; artistike të mbështetura me fondet e bashkisë (ndryshimi vjetor në %)
2018 2019 2020 2021 2022 Trendi
0 0 0 0

Fakt 2018 I pritshmi 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
NDËRTESA FUNKSIONALE PËR ÇËSHTJET E KULTURËS
5 5 5 5 5
NDËRTESA KULTURORE TË RIKONSTRUKTUARA
2 2 2 2 2
AKTIVITETE PËR EDUKIMIN E BREZIT TË RI
10 10 10 10 10
ASETE TË TRASHËGIMISË KULTURORE TË RIKONSTRUKTUARA
2 2 2 2 2
NUMRI I STAFIT
2 2 2 2 2
ASETE TË TRASHËGIMISË KULTURORE
25 25 25 25 25
NUMRI I SHFAQEVE KULTURORE; EVENTE ARTISTIKE TË MBËSHTETURA ME FONDET E BASHKISË
5 5 5 5 5

pointer Organizimi i aktiviteteve kulturore
pointer Rikonstruksioni dhe mirëmbajtja e ndërtesave kulturore
pointer Rikonstruksioni dhe mirëmbajtja e aseteve të trashëgimisë kulturore