Programi Buxhetor: 09120
Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor

Periudha: 2017-2022

Pershkrimi i programit: Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzimet buxhetore për pagat për mësuesit e kopshteve të fëmijëve dhe stafit mbështetës, furnzimin dhe mbështetjen me ushqim në kopshte si dhe ndërtimin dhe mirëmbajtjen e strukturave shkollore. Bashkia mbështet programe mësimore për trajnimin e edukatorëve dhe mësuesve Ndërtim dhe mirëmbajtje e strukturave shkollore;

Shpenzimet e programit buxhetor
2017 2018 2019 2020 2021 2022
37,606 34,475 35,568 34,242 34,927 35,625
Shpenzimet sipas klasifikimit
ekonomik
Shpenzime korrente Investime
2017 35,699
95%
1,907
5%
2018 34,475
100%
0
0%
2019 35,568
100%
0
0%
Paga dhe sigurime Shpenzime te tjera korrente Investime
2020 33,992
99%
250
1%
0
0%
2021 34,672
99%
255
1%
0
0%
2022 35,365
99%
260
1%
0
0%Bashkia ofron kushte për përmirësimin e arsimit bazë (9-vjeçar) dhe parashkollor
Mësimi në klasat e arsimit parashkollor zhvillohet sipas standardit kombëtar
Njesia matese:
Numri mesatar i fëmijëve në një klasë të parashkollorit
2018 2019 2020 2021 2022 Trendi
12 10 10 11 11
Mësimi në klasat e arsimit parashkollor zhvillohet sipas standardit kombëtar
Njesia matese:
Numri mesatar i fëmijëve për një punonjës mësimor në arsimin parashkollor
2018 2019 2020 2021 2022 Trendi
8 7 7 7 7
Përmirësimi i infrastrukturës arsimore
Ndërtesa të arsimit bazë dhe parashkollor
Njesia matese:
Numri i ndërtesave të arsimit bazë dhe parashkollor
2018 2019 2020 2021 2022 Trendi
35 35 35 35 35

Fakt 2018 I pritshmi 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
NUMRI I STAFIT
46 46 46 46 46
KLASA NË SISTEMIN PARASHKOLLOR
20 21 21 20 20
NDËRTESA FUNKSIONALE TË ARSIMIT BAZË DHE PARASHKOLLOR
35 35 35 35 35
MËSUES NË SISTEMIN PARASHKOLLOR
30 30 30 30 30
NUMRI I FËMIJËVE TË REGJISTRUAR NË SISTEMIN PARASHKOLLOR
238 210 210 210 210

pointer Mirëmbajtja e ndërtesave funksionale të kopshteve dhe shkollave të arsimit bazë