Programi Buxhetor: 09230
Arsimi i mesëm i përgjithshëm

Periudha: 2017-2022

Pershkrimi i programit: Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzimet buxhetore për ndërtimin dhe mirëmbajtjen e institucioneve shkollore, shpenzimet për paga për stafin mbështetës, mbështetjen për trajnimin e mëtejshëm të mësuesve si dhe administrimin, inspektimin, organizimin ose mbështetjen për transport, ushqim, strehim dhe kujdes shëndetësore të fëmijëve në shkolla 

Shpenzimet e programit buxhetor
2017 2018 2019 2020 2021 2022
7,552 7,630 10,046 7,496 7,646 7,799
Shpenzimet sipas klasifikimit
ekonomik
Shpenzime korrente Investime
2017 7,552
100%
0
0%
2018 7,630
100%
0
0%
2019 8,846
88%
1,200
12%
Paga dhe sigurime Shpenzime te tjera korrente Investime
2020 7,246
97%
250
3%
0
0%
2021 7,391
97%
255
3%
0
0%
2022 7,539
97%
260
3%
0
0%Bashkia ofron kushte për përmirësimin e arsimit të përgjithshëm (mesëm)
Mësimi në klasat e arsimit të mesëm zhvillohet sipas standardit kombëtar
Njesia matese:
Numri mesatar i nxënësve në klasë
2018 2019 2020 2021 2022 Trendi
19 20 19 20 16
Mësimi në klasat e arsimit të mesëm zhvillohet sipas standardit kombëtar
Njesia matese:
Numri mesatar i nxënësve për çdo punonjës mësimor
2018 2019 2020 2021 2022 Trendi
8 8 8 8
Përmirësimi i infrastrukturës arsimore
Përmirësimi i infrastrukturës në shkollat e mesme
Njesia matese:
Raporti në % i shkollave të mesme të mirëmbajtura kundrejt ndërtesave funksionale të arsimit të mesëm në total
2018 2019 2020 2021 2022 Trendi
80 100 100 100 100

Fakt 2018 I pritshmi 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
NUMRI I STAFIT
13 13 13 13 13
KLASA NË SISTEMIN E ARSIMIT TË MESËM
5 5 5 5 6
SHKOLLA TË MESME TË MIRËMBAJTURA
4 5 5 5 5
MËSUES NË SISTEMIN E ARSIMIT TË MESËM
12 12 12 12
NXËNËS TË REGJISTRUAR NË SISTEMIN E ARSIMIT TË MESËM
97 100 95 100 95
NDËRTESA FUNKSIONALE TË ARSIMIT TË MESËM
5 5 5 5 5

pointer Mirëmbajtja e ndërtesës së shkollës së mesme