Programi Buxhetor: 10140
Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara

Periudha: 2017-2022

Pershkrimi i programit: Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzimet buxhetore për ofrimin e përfitimeve monetare ose në natyrë, si asistencë për detyrat e përditshme për personat përkohësisht të paaftë për punë për shkak sëmundjeje ose dëmtimi (ndihmë shtëpiake, lehtësi transporti etj.), personat plotësisht ose pjesërisht të paaftë për veprimtari ekonomike, etj. Bashkia planifikon dhe ofron mbështetje dhe përfitime në natyre, si: vakte ushqimi për personat e paaftë, në ambjete të përshtatshme, si dhe ndihma të tjera të përfshira në skemat e mbrojtjes shoqërore;

Shpenzimet e programit buxhetor
2017 2018 2019 2020 2021 2022
0 0 0 123,000 125,460 127,969
Shpenzimet sipas klasifikimit
ekonomik
Shpenzime korrente Investime
2017 0
0%
0
0%
2018 0
0%
0
0%
2019 0
0%
0
0%
Paga dhe sigurime Shpenzime te tjera korrente Investime
2020 0
0%
123,000
100%
0
0%
2021 0
0%
125,460
100%
0
0%
2022 0
0%
127,969
100%
0
0%Sistem i kujdesit social për personat e sëmurë dhe PAK më efikas
Rritja e përfituesve të mbështetur me pagesë invaliditeti
Njesia matese:
Numri personave të mbështetur me pagesë invaliditeti
2018 2019 2020 2021 2022 Trendi
981 473 483 492

Fakt 2018 I pritshmi 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
INVALIDË PËRFITUES NGA NDIHMA SOCIALE
981 473 483 492
NUMRI I STAFIT
7 7 7 7 7

pointer Identifikimi dhe shqyrtimi i rasteve të individëve që përfitojnë nga pagesa e paaftësisë
pointer Kryerja e procedurave për individët që përfitojnë nga pagesa e paaftësisë