01110 - Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi

Programi buxhetor planifikimi menaxhimi dhe administrimi zë rreth 35% të buxhetit të përgjithshëm të bashkisë gjatë tre viteve 2020 – 2021, kjo edhe si rrjedhojë e buxhetimit të të gjitha projekteve të investimeve në këtë program. Rreth 54% e buxhetit të këtij programi do të shpenzohet për personelin, 22% për shpenzime të tjera korrente dhe 23% për investime

Shiko Programin

06330 - Furnizimi me ujë

Programi buxhetor furnizimi me ujë zë rreth 4% të buxhetit të përgjithshëm të bashkisë gjatë tre viteve 2020 – 2021. 100% e buxhetit të këtij programi do të shpenzohet për personelin, ndërkohë që investimet në këtë sektor janë parashikuar në programin planifikimi menaxhimi dhe administrimi 

Shiko Programin

09120 - Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor

Programi buxhetor arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor zë rreth 11% të buxhetit të përgjithshëm të bashkisë gjatë tre viteve 2020 – 2022. Rreth 88% e buxhetit të këtij programi do të shpenzohet për personelin, ndërsa 12% për shpenzime të tjera korrente

Shiko Programin

10140 - Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara

Programi buxhetor kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara zë rreth 35% të buxhetit të përgjithshëm të bashkisë gjatë tre viteve 2020 – 2021. 100% e buxhetit të alokuar në këtë program do të përdoret për Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët 

Shiko Programin