Shpenzimet buxhetore
2017-2022
Shpenzimet 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Shpenzimet Korrente 120,576 121,022 186,256 338,850 471,408 462,193
Investimet 74,209 72,015 88,314 39,000 23,780 42,895
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Gjatë tre viteve të ardhshme shpenzimet për investime kapitale do të vazhdojnë të qëndrojnë në të njëjtin nivel, 8% në raport me shpenzimet totale të bashkisë.
Parashikohet të zënë rreth 54% të totalit të shpenzimeve vjetore, duke mbajtur të njëjtin stabilitet, me synimin e përmirësimit të cilësisë së shërbimeve, administrimit dhe mirëmbajtjes më të mirë të ambienteve mësimore, infrastrukturës rrugore, mirëmbajtjes së sipërfaqeve të gjelbërta, përmirësimit të ndriçimit publik etj.
Shpenzimet për personelin do të zënë rreth 38% të totalit të shpenzimeve vjetore.