Himara

BASHKIA Memaliaj

<p class="MsoToc2"><span lang="EN-GB">Bashkia  Memaliaj kufizohet në Veri me bashkinë Berat, në Veri –Perëndim  me Bashkinë Mallakastër, në Veri-Lindje me Bashkinë Poliçan, në Lindje me Bashkinë Këlcyrë, në jug me Bashkinë Tepelenë dhe në perëndim me Bashkinë Selenicë. Kryeqendra e Bashkisë është qyteti i Memaliajt. Qyteza e njohur prej vitesh për minierën e qymyrgurit e ka humbur me kohë këtë profil për shkak të mbylljes së saj. Shumë prej banorëve kanë migruar apo emigruar, ndërsa ata që jetojnë ende në Memaliaj merren me shërbime të vogla apo njësi tregtare lokale. Zona e re që krijohet me njësinë administrative shtrihet kryesisht buzë Lumit Vjosa. Ajo do të ketë përparësi bujqësinë dhe blegtorinë si dhe zhvillimin e shërbimeve të vogla tregtare për popullsinë urbane. Burimet e tjera të të ardhurave, krahas bujqësisë dhe blegtorisë mund të vijnë dhe nga vreshtaria, mbledhja e bimëve medicinale, turizmi lumor, turizmi historik dhe ai kulturor.<o:p></o:p></span> <span lang="SQ" style="font-size:11.0pt;line-height:107%;font-family:"Calibri",sans-serif; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:SQ;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">Në përbërje të kësaj bashkie ndodhen 5 njësi administrative: Memaliaj, Memaliaj Fshat, Qesarat, Krahes, Luftinje dhe Buz,</span>ORIENTIMI AFATGJATE


<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;line-height:normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><p class="MsoNormal" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt;line-height:115%"><span lang="NO-BOK" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:"Times New Roman",serif; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-font-kerning:18.0pt;mso-ansi-language: NO-BOK">Bashkia e Memaliaj <span style="mso-spacerun:yes"> </span>ndodhur përgjatë një aksi të rëndësishëm me potencial zhvillimi, do të nxisë zhvillimin e qëndrueshëm<span style="mso-spacerun:yes">  </span>social ekonomik të territorit bazuar në zhvillimin e agro-turizmit dhe turizmin alternativ, bujqësinë dhe agrobiznesin duke marë avantazh nga përparësitë territoriale dhe trashëgimia historiko-kulturore, nëpërmjet përdorimit të instrumentit të bashkëpunimit ndërvendor. Bashkia e Tepelenës, me një qeverisje të mirë lokale do të kthehet në bashki me shërbime publike cilësore dhe infrastrukturë bashkëkohore që mundëson cilësi të lartë jetese për banorët duke ngjallur te popullsia e larguar nga zonat rurale dëshirën për t’u kthyer e jetuar më mirë.</span><span lang="EN-GB" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:"Times New Roman",serif; color:black"><o:p></o:p></span> <h2><span lang="SQ"><o:p> </o:p></span></h2>

Sfidat kryesore te zhvillimit PBA 2020-2022

Disa nga sfidat krysore të zhvillimit janë

 • Zhvillimi i qendrueshëm ekonomik dhe finaciar
 • Konsolidimi fiskal e fianciar
 • Përmirësimi i cilësisë së shërbimeve publike dhe shtrirja e tyre në të gjithë territorin e Bashkisë
 • Zhvillimi cilësor e mbështetja e bujqësisë
 • Rritja e peshës së shpenzimeve kapitale në raport me të gjithë shpenzimet
 • Mbështetja dhe zhvillimi i turizmit mbetet një nga prioritete kryesore

Programi buxhetor afatmesëm 2020-2022

 • Ligji 9936 dt 26.06.2008 "Per menaxhimin e sistemit buxhetor ne Repunliken e Shqiperise"
 • Udhezimi nr 23 date 30.07.2018 "Per procedurat standarte te pergatitjes se programit buxhetor afatmesem"
 • Ligji 68/2017 per financat e veteqeverisjes vendore

Projektet kryesore të investimeve janë përqëndruar kryesisht në:

 • Te ardhura nga taksat lokale
 • Te ardhura nga taksa te ndara
 • Te ardhura nga tarifa vendore