Treguesit kyç financiar
1. Norma e totalit të shpenzimeve ndaj totalit të të ardhurave
Shpenzimet e përgjithshme /Të ardhurat e përgjithshme
2017
191.9%
2018
192.1%
2019
66.5%
2020
158%
2021
139.3%
2022
139.3%
2. Norma e të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore ndaj totalit të të ardhurave
Taksat dhe tarifat lokale / Të ardhurat e përgjithshme
2017
6.4%
2018
4.5%
2019
5.2%
2020
8.4%
2021
6.1%
2022
6%
3. Norma e të ardhurave nga burimet e veta ndaj totalit të të ardhurave
Të ardhura nga burimet e veta / Të ardhurat e përgjithshme
2017
9.6%
2018
7.5%
2019
7.2%
2020
11.6%
2021
8.5%
2022
8.4%
4. Norma e shpenzimeve kapitale ndaj totalit tëshpenzimeve
Shpenzimet kapitale / Shpenzimet e përgjithshme
2017
23.3%
2018
21.3%
2019
32.2%
2020
10.3%
2021
4.8%
2022
8.5%
5. Norma e shpenzimeve korrente ndaj shpenzimeve totale
Shpenzime korrente / Totali shpenzimeve
2017
76.7%
2018
78.7%
2019
67.8%
2020
89.7%
2021
95.2%
2022
91.5%
6. Normal e shpenzimeve të personelit ndaj totalit të shpenizmeve
Shpenzimet e personelit / Shpenzimet e përgjithshme
2017
NI%
2018
29.7%
2019
47%
2020
34.5%
2021
27.6%
2022
27.7%
7. Norma e huamarrjes afatgjatë ndaj totalit të të ardhurave
Huamarrja afatgjatë / Të ardhurat e përgjithshme
2017
NI%
2018
NI%
2019
NI%
2020
NI%
2021
NI%
2022
NI%
8. Norma e huamarrjes afatgjatë ndaj të ardhurave të veta
Huamarrja afatgjatë / Të ardhurat e veta
2017
NI%
2018
NI%
2019
NI%
2020
NI%
2021
NI%
2022
NI%
9. Norma e detyrimeve të prapambetura ndaj totalit të të ardhurave
Detyrime të prapambetura / Të ardhura të përgjithshme
2017
NI%
2018
NI%
2019
NI%
2020
NI%
2021
NI%
2022
NI%
10. Norma e shpenzimeve në politikat sociale ndaj totalit të shpenzimeve
Shpenzimet në politikat sociale / Shpenzimet e përgjithshme
2017
38.4%
2018
35.4%
2019
NI%
2020
32.6%
2021
50.7%
2022
50.7%