Pajisje mobilje kompjuterike per ONE STOP SHOP
Vlere kontrate 9517
Fillon
Mbaron
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Transport ngarkim Zhavor shtrim/rikonstruksionrrugeve bujqesore
Vlere kontrate 3935
Fillon
Mbaron
2017 2018 2019 2020 2021 2022
3065 1600 1765 1765
Rehabilitim I rrjetit ujites 400 ml,ne fshatin Beline
Vlere kontrate
Fillon
Mbaron
2017 2018 2019 2020 2021 2022
3889
Rikon /Rrug Rrurale (Ndricim rruga Late Bregu) nga 2018
Vlere kontrate
Fillon
Mbaron
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Rikonstruksion i Rruges Keneta e Mitros
Vlere kontrate 17680
Fillon 2019
Mbaron 2020
2017 2018 2019 2020 2021 2022
13446 4234
Rikonstruksioni I rruges se Varrezave Dukas
Vlere kontrate 13286
Fillon 2019
Mbaron 2020
2017 2018 2019 2020 2021 2022
5786 7500
Krijimi I hapesirave te parkimit ne ambientin pas Ish Bashkise
Vlere kontrate 15000
Fillon 2019
Mbaron 2020
2017 2018 2019 2020 2021 2022
9000 6000
Blloku I banesave ne lagjien 29 marsi
Vlere kontrate 70000
Fillon 2020
Mbaron 2022
2017 2018 2019 2020 2021 2022
21166 24642 20000
Rikonstruksioni I rruges Banaj, Lagjia e Re KUZ
Vlere kontrate 33000
Fillon 2020
Mbaron 2021
2017 2018 2019 2020 2021 2022
15000 18000
Krijimi I hapsirave rekreative dhe sistemimi I vijes ujore te Dukasit
Vlere kontrate 60000
Fillon 2020
Mbaron 2022
2017 2018 2019 2020 2021 2022
20000 20000 20000
Mobilimi I Bashkise me pajisje zyrash
Vlere kontrate 8000
Fillon 2020
Mbaron 2020
2017 2018 2019 2020 2021 2022
8000
Lirimi I hapsirave publike pergjate rruges unaza
Vlere kontrate 3000
Fillon 2020
Mbaron 2020
2017 2018 2019 2020 2021 2022
3000
Lyerja e fasadave pergjate rruges unaza
Vlere kontrate 6000
Fillon 2020
Mbaron 2021
2017 2018 2019 2020 2021 2022
0 6000
Sistemimi I territorit dhe krijimi I hapsirave te gjelberuara perballe ish-Institutit
Vlere kontrate 16000
Fillon 2022
Mbaron 2022
2017 2018 2019 2020 2021 2022
16000
Rikonstruksioni I aneksit te stadiumit Alush Noga
Vlere kontrate 13000
Fillon 2022
Mbaron 2022
2017 2018 2019 2020 2021 2022
13000
Ndertimi I tregut agrobujqesor I qytetit Patos
Vlere kontrate 36000
Fillon 2020
Mbaron 2022
2017 2018 2019 2020 2021 2022
12000 12000 12000
Krijimi I hapsirave rekreative dhe lirimi I hapsirave publike ndermjet rruges Koli Marku dhe Shetitorja Republika
Vlere kontrate 10900
Fillon 2020
Mbaron 2021
2017 2018 2019 2020 2021 2022
4400 6500
Rikualifikim urban I bllokut te banesave perballe Pallatit te Kultures , deri ne rrugen Koli Marku
Vlere kontrate 125
Fillon 2019
Mbaron 2019
2017 2018 2019 2020 2021 2022
125
Supervizor per nd varreza parcela 3 nga 2018
Vlere kontrate 66
Fillon 2018
Mbaron 2019
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Sistemim e shesheve te pallateve ne rrug. Enriko Veizi Rrjeti shperndares
Vlere kontrate 9942
Fillon 2019
Mbaron 2019
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Rikonstruksion rr.Koli Marku
Vlere kontrate
Fillon 2018
Mbaron 2019
2017 2018 2019 2020 2021 2022
36806
Materiale per rikonst.ish instituti
Vlere kontrate
Fillon 2019
Mbaron 2019
2017 2018 2019 2020 2021 2022
1874
Baze materiale per linjen e ujit te pijshem ne rr.Unaza,Rehabil I qendres,Rr e kinemase
Vlere kontrate
Fillon 2019
Mbaron 2019
2017 2018 2019 2020 2021 2022
2832
Ndertim trotuari pergjate rruges nacionale zharrez
Vlere kontrate
Fillon 2019
Mbaron 2019
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Supervizor per Adaptimi I ish godines se kualif.ne b.sociale e te tjera
Vlere kontrate
Fillon 2019
Mbaron 2019
2017 2018 2019 2020 2021 2022
1016
Krijimi I hapesirave rekreative(eventi permbylles)
Vlere kontrate
Fillon 2019
Mbaron 2019
2017 2018 2019 2020 2021 2022
293
Rikonstruksion Rr.Keneta e Mitros Zharrez
Vlere kontrate
Fillon 2019
Mbaron 2020
2017 2018 2019 2020 2021 2022
13440
Rikonstruksion Rr. Alit Gjiriti Zharrez
Vlere kontrate
Fillon 2019
Mbaron 2019
2017 2018 2019 2020 2021 2022
16634
Ndertim muri mbajtes ne rrugen Ruzhdie-Gjinoqare
Vlere kontrate
Fillon 2019
Mbaron 2019
2017 2018 2019 2020 2021 2022
5110
Ndertim muri mbajtes ne Shetitoren Republika
Vlere kontrate
Fillon 2019
Mbaron 2019
2017 2018 2019 2020 2021 2022
2716
Ndertim rrjetit KUZ,KUB ne lagjien Dukas
Vlere kontrate
Fillon
Mbaron
2017 2018 2019 2020 2021 2022
2875
Rimont I Fordit Nd.M.Urbane
Vlere kontrate
Fillon 2019
Mbaron 2019
2017 2018 2019 2020 2021 2022
282
Blerje asfalto beton nga 2018/Blerje rere bitumonoze
Vlere kontrate
Fillon 2019
Mbaron 2019
2017 2018 2019 2020 2021 2022
14755
Blerje asfalto beton shtrim rrugesh 2019
Vlere kontrate
Fillon 2019
Mbaron 2019
2017 2018 2019 2020 2021 2022
16000
Blerje pajisje,vegla pune Nd.M.Urbane
Vlere kontrate
Fillon 2019
Mbaron 2019
2017 2018 2019 2020 2021 2022
382
Blerje baze materiale per KUZ lagje Gropallaret Grize-Velaj
Vlere kontrate
Fillon 2019
Mbaron 2019
2017 2018 2019 2020 2021 2022
1000
Blerje kosha te vegjel konteniere platforma betoni
Vlere kontrate 2290
Fillon 2018
Mbaron 2022
2017 2018 2019 2020 2021 2022
2006 305 338 338
Peme dhe drure dekorative
Vlere kontrate 3500
Fillon 2017
Mbaron 2022
2017 2018 2019 2020 2021 2022
960 524 565 565
Paisje vegla pune
Vlere kontrate 2200
Fillon 2017
Mbaron 2022
2017 2018 2019 2020 2021 2022
582 200 200 200
Rikonstruksioni i shkolles "Mustafa Matohiti"
Vlere kontrate 88610
Fillon 2019
Mbaron 2020
2017 2018 2019 2020 2021 2022
32912 3886
Rikonstruksion Shkolla meleq Gostnishti(pjesa e investimit nga Bashkia)
Vlere kontrate
Fillon
Mbaron
2017 2018 2019 2020 2021 2022
7018
Rikonstruksion Shkolla Meleq Gostnishti
Vlere kontrate
Fillon
Mbaron
2017 2018 2019 2020 2021 2022
35869
Rikonstr.Shkolla Mustafa Matohiti
Vlere kontrate
Fillon
Mbaron
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Peme dekorative
Vlere kontrate
Fillon
Mbaron
2017 2018 2019 2020 2021 2022
960
Pajisje zyre nd.Gjelberimit
Vlere kontrate
Fillon
Mbaron
2017 2018 2019 2020 2021 2022
200
Blerje pajisje nd.Gjelberimit
Vlere kontrate
Fillon
Mbaron
2017 2018 2019 2020 2021 2022
300
Blerje Rere Bituminoze Rruge te brendshme
Vlere kontrate 14952
Fillon 2017
Mbaron 2020
2017 2018 2019 2020 2021 2022
5000