Shpenzimet buxhetore
2017-2022
TOTALI

2020-2022 kundrejt totalit:

2020-2022 kundrejt totalit:

2020-2022 kundrejt totalit:

2020-2022 kundrejt totalit:

2020-2022 kundrejt totalit:

2020-2022 kundrejt totalit:

2020-2022 kundrejt totalit:

2020-2022 kundrejt totalit:

Shpenzimet 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Shpenzimet Korrente 281,172 267,139 326,793 307,397 322,412 326,423
Investimet 34,102 110,979 236,041 76,864 121,567 136,702
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Është parashikuar rritja e shpenzimeve për investime. Gjatë viteve 2020 – 2022 shpenzimet për investime janë parashikuar të arrijnë në nivelin 27 – 30 % të totalit të buxhetit të përgjithshëm të bashkisë.
Parashikohet të zënë rreth 21% të totalit të shpenzimeve vjetore, duke mbajtur të njëjtin stabilitet, me synimin e përmirësimit të cilësisë së shërbimeve publike vendore, administrimit dhe mirëmbajtjes më të mirë të ambientevemësimore, infrastrukturës rrugore, mirëmbajtjes së sipërfaqeve të gjelbërta, përmirësimit të ndriçimit publik etj.
Shpenzimet për personelin do të zënë rreth 50% të totalit të shpenzimeve vjetore për vitin 2020, duke ruajtur të njëjtin stabilitet me një luhatje të lehtë ±1% gjatë viteve 2021 – 2022.