Treguesit kyç financiar
1. Norma e totalit të shpenzimeve ndaj totalit të të ardhurave
Shpenzimet e përgjithshme /Të ardhurat e përgjithshme
2017
63.9%
2018
80.4%
2019
114.5%
2020
32.5%
2021
99.4%
2022
99.4%
2. Norma e të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore ndaj totalit të të ardhurave
Taksat dhe tarifat lokale / Të ardhurat e përgjithshme
2017
19.1%
2018
19.5%
2019
35.2%
2020
11.1%
2021
31.3%
2022
30.5%
3. Norma e të ardhurave nga burimet e veta ndaj totalit të të ardhurave
Të ardhura nga burimet e veta / Të ardhurat e përgjithshme
2017
31.1%
2018
33%
2019
35.9%
2020
17.9%
2021
50.4%
2022
49.8%
4. Norma e shpenzimeve kapitale ndaj totalit tëshpenzimeve
Shpenzimet kapitale / Shpenzimet e përgjithshme
2017
10.8%
2018
26.2%
2019
36.4%
2020
19.2%
2021
27.4%
2022
29.5%
5. Norma e shpenzimeve korrente ndaj shpenzimeve totale
Shpenzime korrente / Totali shpenzimeve
2017
89.2%
2018
63%
2019
50.3%
2020
80.8%
2021
72.6%
2022
70.5%
6. Normal e shpenzimeve të personelit ndaj totalit të shpenizmeve
Shpenzimet e personelit / Shpenzimet e përgjithshme
2017
NI%
2018
45.9%
2019
34%
2020
57.5%
2021
50.9%
2022
49.5%
7. Norma e huamarrjes afatgjatë ndaj totalit të të ardhurave
Huamarrja afatgjatë / Të ardhurat e përgjithshme
2017
0%
2018
0%
2019
0%
2020
0%
2021
0%
2022
0%
8. Norma e huamarrjes afatgjatë ndaj të ardhurave të veta
Huamarrja afatgjatë / Të ardhurat e veta
2017
0%
2018
0%
2019
0%
2020
0%
2021
0%
2022
0%
9. Norma e detyrimeve të prapambetura ndaj totalit të të ardhurave
Detyrime të prapambetura / Të ardhura të përgjithshme
2017
NI%
2018
NI%
2019
NI%
2020
NI%
2021
NI%
2022
NI%
10. Norma e shpenzimeve në politikat sociale ndaj totalit të shpenzimeve
Shpenzimet në politikat sociale / Shpenzimet e përgjithshme