Totale

në 1'000 LEK
INVESTIME 2017
126,201
INVESTIME 2018
174,186
PLANIFIKIMI 2019
66,976
INVESTIME 2019
62,262
REALIZIMI 2019
93%

Sipas programeve buxhetore