Totale

në 1'000 LEK
INVESTIME 2018
244,226
INVESTIME 2019
47,319
PLANIFIKIMI 2020
94,223
INVESTIME 2020
86,902
REALIZIMI 2020
92%

Sipas programeve buxhetore