Totale

në 1'000 LEK
INVESTIME 2018
400,249
INVESTIME 2019
530,921
PLANIFIKIMI 2020
322,354
INVESTIME 2020
119,998
REALIZIMI 2020
37%

Sipas programeve buxhetore