Totale

në 1'000 LEK
INVESTIME 2018
231,565
INVESTIME 2019
235,852
PLANIFIKIMI 2020
307,408
INVESTIME 2020
157,469
REALIZIMI 2020
51%

Sipas programeve buxhetore