Totale

në 1'000 LEK
INVESTIME 2017
310,160
INVESTIME 2018
348,540
PLANIFIKIMI 2019
1,008,302
INVESTIME 2019
639,961
REALIZIMI 2019
63%

Sipas programeve buxhetore