Programet buxhetore


01110 - Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi  open_in_new 01170 - Gjendja civile  open_in_new 03280 - Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile  open_in_new 04240 - Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit  open_in_new 04260 - Administrimi i pyjeve dhe kullotave  open_in_new 04520 - Rrjeti rrugor rural  open_in_new 06260 - Shërbime publike vendore  open_in_new 06330 - Furnizimi me ujë  open_in_new 08130 - Sport dhe argëtim  open_in_new 08220 - Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore  open_in_new 09120 - Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor  open_in_new 09230 - Arsimi i mesëm i përgjithshëm  open_in_new 10140 - Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara  open_in_new 10430 - Kujdesi social për familjet dhe fëmijët  open_in_new 04130 - Mbështetje për zhvillimin ekonomik  open_in_new 05100 - Menaxhimi i mbetjeve  open_in_new 05200 - Menaxhimi i ujrave të zeza dhe kanalizimeve  open_in_new 06210 - Programet e zhvillimit  open_in_new 04760 - Zhvillimi i turizmit  open_in_new 10550 - Papunësia, arsim dhe aftësim  open_in_new 06440 - Ndriçim rrugësh  open_in_new 03140 - Shërbimet e Policisë Vendore  open_in_new 01120 - Çështje financiare dhe fiskale  open_in_new 01710 - Pagesa për shërbimin e borxhit të brendshëm  open_in_new 03600 - Marrëdhëniet me komunitetin  open_in_new 04160 - Shërbimet e tregjeve, akreditimi dhe inspektimi  open_in_new 04220 - Shërbimet bujqësore, inspektimi, ushqimi dhe mbrojtja e konsumatoreve  open_in_new 04740 - Projekte Zhvillimi  open_in_new 05630 - Ndërgjegjësimi mjedisor  open_in_new 05320 - Programet e mbrojtjes së mjedisit  open_in_new 06140 - Planifikimi Urban Vendor  open_in_new 07220 - Shërbimet e kujdesit parësor  open_in_new 10661 - Strehimi social  open_in_new 06180 - Planifikimi urban dhe strehimi  open_in_new 06370 - Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime  open_in_new