01110 Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi

në 1'000 LEK
VITI 2018
34,473
VITI 2019
2,940
VITI 2020
38,202
PLAN 2020
44,294
REALIZIMI 2020
86%

Sipas kategorisë së shpenzimit

në 1'000 LEK
Fakt 2018 Fakt 2019 Fakt 2020
Investimet 0 2,940 1,993
Shpenzimet korrente 34,473 0 36,209

Indikatorët e programit


Rezultati Fakt 2018 Fakt 2019 Fakt 2020 Plan 2020 Trendi
Raporti në % mes punonjësve të trajnuar dhe punonjësve total 14.29 23.86 22.47 22.99
Numri i punonjësve që kanë lëvizur brenda vitit kundrejt numrit total të punonjësve (raporti në %) 8.33 6.82 7.87 3.45
Totali i burimeve financiare minus shpenzime totale në lekë në vit 36360000 47767000 34383470 12760000
Numri i konsultimeve me komunitetin ndaj numrit të konsultimeve të parashikuara me ligj 100 100 100 100
Raporti midis punonjësve me status të oficerit të policisë bashkiake kundrejt numrit total të punonjësve të policisë bashkiake 0 0 0 0
Grante të QQ për projekte të zhvillimit lokal (diferenca në numër kundrejt vitit të kaluar) 1 0 -1
Raporti në % i numrit të personave të shërbyer kundrejt numrit të popullësisë totale të bashkisë 46.1 48.9 44.71 51.69
PPV që mbulon vitin në shqyrim 1 1 1 1

Produktet dhe të dhenat


Produkti Fakt 2018 Fakt 2019 Fakt 2020 Plan 2020
DITË TRAJNIMI NË TOTAL 36 55 20 50
PUNONJËS QË JANË LARGUAR NGA ADMINISTRATA BRENDA VITIT 7 6 7 3
PUNONJËS TË BASHKISË NË TOTAL 84 88 89 87
PUNONJËS TË TRAJNUAR 12 21 20 20
NUMRI I KËRKESAVE TË SHËRBYERA PËRMES SHËRBIMEVE ADMINISTRATIVE TË BASHKISË (MESATARJA NË MUAJ) 100 112 48 110
NUMRI TOTAL I PUNONJËSVE QË PUNOJNË PËR ADMINISTRATËN E BASHKISË 95 88 89 89
PUNONJËS QË JANË ULUR NË DETYRË NË ADMINISTRATË BRENDA VITIT 0 0 0 0
TOTALI I SHPENZIMEVE BUXHETORE (NË LEKË) 327475000 162690000 202571000 235054000
TOTALI I TË ARDHURAVE (TË VETAT QQ DONACIONE ETJ) (NË LEKË) 363835000 210457000 236954470 247814000
TOTALI I TE ARDHURAVE NGA BURIMET E VETA TE BASHKISE NE LEK 11315000 11100000 10762000 11359000
NUMRI TOTAL I PUNONJËSVE TË POLICISË BASHKIAKE 2 2 2 2
PUNONJËS ME STATUSIN OFICER TË POLICISË BASHKIAKE 0 0 0 0
NUMRI I KONSULTIMEVE PUBLIKE TË KRYERA 2 3 2 2
NUMRI I KONSULTIMEVE PUBLIKE TË PARASHIKUARA ME LIGJ 2 3 2 2
NUMRI I GRANTEVE TË QQ PËR PROJEKTE TË ZHVILLIMIT VENDOR NË LEKË 1 2 2 1
NUMRI I INSTRUMENTAVE TË PËRDORUR NGA BASHKIA: -PLANI I PËRGJITHSHËM VENDOR MBULON VITIN NË SHQYRTIM 1 1 1 1
NUMRI I INSTRUMENTAVE TË PËRDORUR NGA BASHKIA: - NUMRI I PLANEVE SEKTORIALE QË MBULOJNË VITIN NË SHQYRTIM 0 0 0 0
NUMRI I INSTRUMENTAVE TË PËRDORUR NGA BASHKIA: - NUMRI I PLANEVE TË DETAJUAR QË MBULOJNË VITIN NË SHQYRTIM 0 0 0 0
NUMRI I PERSONAVE TË SHËRBYER NË QENDRAT E KUJDESIT PARËSOR 3300 3500 3200 3700
POPULLËSIA TOTALE NËN ADMINISTRIMIN E BASHKISË 7158 7158 7158 7158