03280 Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile

në 1'000 LEK
VITI 2018
4,187
VITI 2019
14,447
VITI 2020
15,128
PLAN 2020
24,064
REALIZIMI 2020
63%

Sipas kategorisë së shpenzimit

në 1'000 LEK
Fakt 2018 Fakt 2019 Fakt 2020
Investimet 0 3,768 100
Shpenzimet korrente 4,187 10,679 15,028

Indikatorët e programit


Rezultati Fakt 2018 Fakt 2019 Fakt 2020 Plan 2020 Trendi
Raporti në % i sipërfaqes së mbuluar me shërbimin për shuarjen e zjarrit dhe shpëtimit ndaj sipërfaqes totale të bashkisë 100 100 100 100
Numri i rasteve të menaxhuara për shuarjen e zjarrit (ndryshimi vjetor në numër) 17 -2 -14
Zjarrfikës të trajnuar/zjarrfikës total (në %) 100 0 100

Produktet dhe të dhenat


Produkti Fakt 2018 Fakt 2019 Fakt 2020 Plan 2020
FIKESE ZJARRI TE KOLAUDUARA DHE TE VENDOSURA NE INSTITUCIOINE 0 3 2 3
INSPEKTIME TEK TË TRETËT 2 5 5
KOHA E DALJES NGA STACIONI (NË SEKONDA) 60 60 45 60
MËSIME TREGUESE PËR PËRBALLIMIN E RASTEVE TË ZJARRIT NË SHKOLLA, INSTITUCIONE PUBLIKE, etj 3 2 3 3
NUMRI I STACIONEVE MZSH 1 1 1 1
NUMRI I MAKINAVE ZJARRFIKËSE 0 1 1 1
PUNONJËS TË MBROJTJES NGA ZJARRI DHE SHPËTIMI 10 14 14
RASTE TË MENAXHUARA PËR SHUARJEN E ZJARRIT DHE SHPËTIMIT 35 52 50 38
SIPËRFAQJA E MBULUAR ME SHËRBIMIN E FIKJES SË ZJARRIT DHE SHPËTIMIT (NË KM2) 248 248 248 248
ZJARRFIKËS TË TRAJNUAR 8 0 8
NUMRI I ZJARRFIKËSVE 8 12 8 8
SIPËRFAQJA TOTALE E BASHKISË (NË KM2) 248 248 248 248