04240 Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit

në 1'000 LEK
VITI 2018
30,385
VITI 2019
202
VITI 2020
24,919
PLAN 2020
26,176
REALIZIMI 2020
95%

Sipas kategorisë së shpenzimit

në 1'000 LEK
Fakt 2018 Fakt 2019 Fakt 2020
Investimet 30,385 202 19,309
Shpenzimet korrente 0 0 5,610

Indikatorët e programit


Rezultati Fakt 2018 Fakt 2019 Fakt 2020 Plan 2020 Trendi
Km kanal vaditës të pastruar kundrejt rrjetit total të kanaleve ujitëse në pronësi të bashkisë (në %) 61.9 61.9 35.71 64.29
Km kanal kullues të pastruar kundrejt rrjetit total të kanaleve kulluese në pronësi të bashkisë (në %) 8.33 8.33 6.67 9.72
Sipërfaqe bujqësore e mbuluar me ujitje (ndryshimi në ha kundrejt vitit të kaluar) 0 -50 40
Sipërfaqe bujqësore e mbuluar me kullim (ndryshimi në ha kundrejt vitit të kaluar) 0 0 0

Produktet dhe të dhenat


Produkti Fakt 2018 Fakt 2019 Fakt 2020 Plan 2020
FAMILJE PËRFITUESE NGA SHËRBIMI I UJITJES DHE KULLIMIT 600 810 25 650
KM KANAL UJITËS TË PASTRUAR 26 26 15 27
KM KANAL KULLUES TË PASTRUAR 6 6 4.8 7
RRJET KULLUES NË PRONËSI TË BASHKISË NË TOTAL NË KM 72 72 72 72
RRJET UJITËS NË PRONËSI TË BASHKISË NË TOTAL NË KM 42 42 42 42
SIPËRFAQE E TOKËS BUJQËSORE E MBULUAR ME SISTEM KULLUES (NË HA) 1100 1100 1100 1100
SIPËRFAQE E TOKËS BUJQËSORE E MBULUAR ME SISTEM UJITËS (NË HA) 400 400 350 440