04260 Administrimi i pyjeve dhe kullotave

në 1'000 LEK
VITI 2018
1,474
VITI 2019
0
VITI 2020
1,534
PLAN 2020
5,153
REALIZIMI 2020
30%

Sipas kategorisë së shpenzimit

në 1'000 LEK
Fakt 2018 Fakt 2019 Fakt 2020
Investimet 0 0 0
Shpenzimet korrente 1,474 0 1,534

Indikatorët e programit


Rezultati Fakt 2018 Fakt 2019 Fakt 2020 Plan 2020 Trendi
Numri i kontrolleve dhe inspektimeve për 1000 ha pyje dhe kullota 4.32 5.18 4.32 5.18
Numri i punonjësve për 1000 ha pyje dhe kullota 0.86 0.86 0.86 0.86
Plan menaxhimi (numri i pemëve të shtuara në vit sipas nevojës) ndryshimi vjetor në numër -2 700 50

Produktet dhe të dhenat


Produkti Fakt 2018 Fakt 2019 Fakt 2020 Plan 2020
KONTROLLE DHE INSPEKTIME TË FONDIT PYJOR DHE KULLOSOR 15 18 15 18
NUMRI I PUNONJËSVE PËR MENAXHIMIN PYJE-KULLOTA 3 3 3 3
SIPËRFAQE TOTALE E FONDIT PYJOR DHE KULLOSOR (NË HA) 3474 3474 3474 3474
NUMRI I PEMËVE TË REJA TË KULTIVUARA NË VIT NË FONDIN PYJOR 102 100 800 150