04520 Rrjeti rrugor rural

në 1'000 LEK
VITI 2018
37,912
VITI 2019
6,498
VITI 2020
6,801
PLAN 2020
8,153
REALIZIMI 2020
83%

Sipas kategorisë së shpenzimit

në 1'000 LEK
Fakt 2018 Fakt 2019 Fakt 2020
Investimet 37,912 0 0
Shpenzimet korrente 0 6,498 6,801

Indikatorët e programit


Rezultati Fakt 2018 Fakt 2019 Fakt 2020 Plan 2020 Trendi
Raporti në % i rrjetit rrugor të mirëmbajtur ndaj rrjetit rrugor total 17.46 17.46 11.9 17.46
Rrjeti rrugor (ndryshimi vjetor në km) 0 0 0
Raporti në % i rrjetit rrugor të asfaltuar ndaj rrjetit rrugor total 5.95 5.95 0.79 5.95

Produktet dhe të dhenat


Produkti Fakt 2018 Fakt 2019 Fakt 2020 Plan 2020
URA TË MIRËMBAJTURA 1 1 1 1
URA TË REJA OSE RIKONSTRUKTUARA 0 0 0 0
RRJET RRUGOR I MIRËMBAJTUR (NË KM) 44 44 30 44
RRJET RRUGOR I PAJISUR ME SINJALISTIKË RRUGORE (NË KM) 52 0 25 52
RRJET RRUGOR I ASFALTUAR NË KM LINEAR 15 15 2 15
RRJETI RRUGOR NË KM LINEAR NË TOTAL (RURAL/URBAN) 252 252 252 252
RRUGË KU JANË KRYER PUNIME MBROJTËSE (NË KM) 18 18 10 18
GJATËSIA E RRJETIT RRUGOR URBAN NËN ADMINISTRIMIN E BASHKISË NË KM 52 52 52 52
GJATËSIA E RRJETIT RRUGOR RURAL NËN ADMINISTRIMIN E BASHKISË NË KM 200 200 200 200