06260 Shërbime publike vendore

në 1'000 LEK
VITI 2018
200
VITI 2019
0
VITI 2020
720
PLAN 2020
1,000
REALIZIMI 2020
72%

Sipas kategorisë së shpenzimit

në 1'000 LEK
Fakt 2018 Fakt 2019 Fakt 2020
Investimet 0 0 720
Shpenzimet korrente 200 0 0

Indikatorët e programit


Rezultati Fakt 2018 Fakt 2019 Fakt 2020 Plan 2020 Trendi
Raporti i sipërfaqes së gjelbër të mirëmbajtur kundrejt sipërfaqes totale të gjelbër 100 100 72.22 100
Km linear trotuar (ndryshimi vjetor në km linear) 0 -0.1 0
Raporti i sipërfaqes së gjelbëruar kundrejt popullsisë totale të bashkisë, m2/banor 12433.64 12573.34 12573.34 12573.34
Raporti në % i popullsisë së mbuluar me shërbimin e menaxhimit të mbetjeve ndaj popullsisë totale të bashkisë 95 95 72.65 95
Raporti në % i sipërfaqes së mbuluar me shërbimin e menaxhimit të mbetjeve kundrejt sipërfaqes totale të bashkisë 4.84 4.84 20.16 4.84
Raporti në % i sipërfaqes publike të mbuluar me ndriçim kundrejt sipërfaqes totale të bashkisë 0 0 0.02 0.02

Produktet dhe të dhenat


Produkti Fakt 2018 Fakt 2019 Fakt 2020 Plan 2020
FREKUENCA E GRUMBULLIMIT DHE TRANSPORTIMIT TË MBETJEVE NË ZONAT RURALE (DITË NË JAVË) 1 1 2 2
FREKUENCA E GRUMBULLIMIT DHE TRANSPORTIMIT TË MBETJEVE NË ZONAT URBANE (DITË NË JAVË) 7 7 5 7
SASIA TOTALE E MBETJEVE TË GRUMBULLUARA DHE TRANSPORTUARA NE TON 3600 4000 4300 4300
SIPËRFAQE E GJELBËR E MIRËMBAJTUR NË VIT (NË M2) 89000000 90000000 65000000 90000000
SIPËRFAQE E GJELBËR NË TOTAL (NË M2) 89000000 90000000 90000000 90000000
SIPERFAQE E PASTRUAR (NE M2) 2000000 2000000 1200000 2000000
SIPËRFAQE PUBLIKE E MIRËMBAJTUR NË VIT (NË M2) 108000000 110000000 8000000 110000000
SIPËRFAQE PUBLIKE TË RIKONSTRUKTUARA (NË M2) 7000000 7000000 60000 8000000
TROTUARË TË RIKONSTRUKTUAR (NË KM LINEAR) 0.95 1 0 1
SIPËRFAQE E VARREZAVE PUBLIKE TË MIRËMBAJTURA (NË M2) 10 10 10 10
TROTUARË NË TOTAL (NË KM LINEAR) 1.6 1.6 1.5 1.6
SIPËRFAQE E HAPËSIRAVE PUBLIKE E MBULUAR ME NDRIÇIM NË KM2 0.005 0.005 0.05 0.05
POPULLËSIA TOTALE NËN ADMINISTRIMIN E BASHKISË 7158 7158 7158 7158
NUMRI I PEMËVE DEKORATIVE TË MBJELLA NË VIT NË HAPËSIRAT PUBLIKE 100 0 0 110
POPULLATA E MBULUAR ME SHËRBIMIN E MENAXHIMIT TË MBETJEVE 6800 6800 5200 6800
SIPËRFAQE E MBULUAR ME SHËRBIMIN E MENAXHIMIT TË MBETJEVE NË KM2 12 12 50 12
SIPËRFAQJA TOTALE E BASHKISË (NË KM2) 248 248 248 248
FONDI I PEMËVE DEKORATIVE TË BASHKISË (NË NUMËR) 102 102 0 102