08220 Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore

në 1'000 LEK
VITI 2018
995
VITI 2019
2
VITI 2020
1,070
PLAN 2020
1,386
REALIZIMI 2020
77%

Sipas kategorisë së shpenzimit

në 1'000 LEK
Fakt 2018 Fakt 2019 Fakt 2020
Investimet 995 0 1,017
Shpenzimet korrente 0 2 53

Indikatorët e programit


Rezultati Fakt 2018 Fakt 2019 Fakt 2020 Plan 2020 Trendi
Panaire të organizuar nga Bashkia, ndryshimi vjetor në numër -1 1 0
Pjesa në përqindje e aseteve kulturore të mirëmbajtura ndaj aseteve kulturore totale 24.14 13.79 17.24 24.14
Numri i shfaqjeve kulturore; artistike të mbështetura me fondet e bashkisë (ndryshimi vjetor në numër) -4 -7 -4

Produktet dhe të dhenat


Produkti Fakt 2018 Fakt 2019 Fakt 2020 Plan 2020
NUMRI I SHFAQEVE KULTURORE; EVENTE ARTISTIKE TË MBËSHTETURA ME FONDET E BASHKISË 18 14 7 10
AKTIVITETE PËR EDUKIMIN E BREZIT TË RI 5 3 5 5
ASETE TË TRASHËGIMISË KULTURORE TË MIRËMBAJTURA 7 4 5 7
ASETE TË TRASHËGIMISË KULTURORE 29 29 29 29
NDËRTESA FUNKSIONALE PËR ÇËSHTJET E KULTURËS 1 1 1 1
PANAIRE TË ORGANIZUARA NGA BASHKIA 3 2 3 2