09120 Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor

në 1'000 LEK
VITI 2018
29,478
VITI 2019
41,236
VITI 2020
9,771
PLAN 2020
13,196
REALIZIMI 2020
74%

Sipas kategorisë së shpenzimit

në 1'000 LEK
Fakt 2018 Fakt 2019 Fakt 2020
Investimet 23,503 35,169 702
Shpenzimet korrente 5,975 6,067 9,069

Indikatorët e programit


Rezultati Fakt 2018 Fakt 2019 Fakt 2020 Plan 2020 Trendi
Numri mesatar i fëmijëve për një punonjës mësimor në arsimin parashkollor 17.5 15 5.5 6.5
Numri mesatar i nxënësve për çdo punonjës mësimor 9.22 8.94 8.5 9.13
Numri mesatar i fëmijëve në një klasë të parashkollorit 17.5 15 7.33 6.5
Numri mesatar i nxënësve të arsimit bazë në një klasë 14.75 15.05 16 16.65
Raporti në % i numrit të fëmijëve që frekuentojnë sistemin parashkollor kundrejt numrit total të fëmijëve 3 - 6 vjeç 328.13 360 47.83 185.71
Raporti në % i ndërtesave të kopshteve/shkollave të mirëmbajtura kundrejt ndërtesave funksionale në total 100 100 80 83.33

Produktet dhe të dhenat


Produkti Fakt 2018 Fakt 2019 Fakt 2020 Plan 2020
NUMRI I FËMIJËVE TË REGJISTRUAR NË SISTEMIN PARASHKOLLOR 105 90 22 39
KLASA NË SISTEMIN E ARSIMIT BAZË 20 19 17 17
KLASA NË SISTEMIN PARASHKOLLOR 6 6 3 6
KOPSHTE / SHKOLLA 9 VJEÇARE TË RIKONSTRUKTUARA 1 3 0 2
NUMRI I MËSUESVE NË SISTEMIN E ARSIMIT BAZË 32 32 32 31
MËSUES NË SISTEMIN PARASHKOLLOR 6 6 4 6
NDËRTESA TË ARSIMIT BAZË DHE PARASHKOLLOR TË MIRËMBAJTURA 6 6 4 5
NXËNËS TË REGJISTRUAR NË ARSIMIN 9-VJEÇAR 295 286 272 283
NDËRTESA FUNKSIONALE TË ARSIMIT BAZË DHE PARASHKOLLOR 6 6 5 6
NUMRI I FËMIJËVE TË MOSHËS 3 - 6 VJEÇ 32 25 46 21