09230 Arsimi i mesëm i përgjithshëm

në 1'000 LEK
VITI 2018
1,103
VITI 2019
1,274
VITI 2020
942
PLAN 2020
1,803
REALIZIMI 2020
52%

Sipas kategorisë së shpenzimit

në 1'000 LEK
Fakt 2018 Fakt 2019 Fakt 2020
Investimet 0 215 0
Shpenzimet korrente 1,103 1,059 942

Indikatorët e programit


Rezultati Fakt 2018 Fakt 2019 Fakt 2020 Plan 2020 Trendi
Numri i nxënësve të regjistruar në klasën e X të arsimit të mesëm kundrejt numrit të nxënësve që kanë mbaruar klasën IX në % 225 62.5 59.26 100
Numri mesatar i nxënësve për çdo punonjës mësimor 13.5 7.5 6.86 7.14
Numri mesatar i nxënësve në klasë 11.57 11.25 16 16.67
Raporti në % i shkollave të mesme të mirëmbajtura kundrejt ndërtesave funksionale të arsimit të mesëm në total 100 100 100 100

Produktet dhe të dhenat


Produkti Fakt 2018 Fakt 2019 Fakt 2020 Plan 2020
KLASA NË SISTEMIN E ARSIMIT TË MESËM 7 4 3 3
MËSUES NË SISTEMIN E ARSIMIT TË MESËM 6 6 7 7
NDËRTESA FUNKSIONALE TË ARSIMIT TË MESËM 1 1 1 1
NXËNËS TË REGJISTRUAR NË SISTEMIN E ARSIMIT TË MESËM 81 45 48 50
SHKOLLA TË MESME RIKONSTRUKTUARA 0 1 0 1
SHKOLLA TË MESME TË MIRËMBAJTURA 1 1 1 1
NUMRI I NXËNËSVE QË PËRFUNDOJNË SISTEMIN E ARSIMIT BAZË (9 VJEÇAR) 12 24 27 17
NXËNËS TË REGJISTRUAR NË KLASËN E 10 TË ARSIMIT TË MESËM 27 15 16 17