06330 Furnizimi me ujë

në 1'000 LEK
VITI 2018
802
VITI 2019
480
VITI 2020
63,589
PLAN 2020
67,453
REALIZIMI 2020
94%

Sipas kategorisë së shpenzimit

në 1'000 LEK
Fakt 2018 Fakt 2019 Fakt 2020
Investimet 802 480 62,089
Shpenzimet korrente 0 0 1,500

Indikatorët e programit


Rezultati Fakt 2018 Fakt 2019 Fakt 2020 Plan 2020 Trendi
Mbulimi i popullsisë me shërbimin e ujit të pijshëm (kundrejt popullsisë totale të bashkisë në %) 100.59 100.59 100 100
Furnizimi me ujë - orë ujë në ditë (ndryshimi në orë) 0 4 4
Rrjet ujësjellësi i mirëmbajtur kundrejt rrjetit total të ujësjellësit, raporti në % 68 68 77.33 77.33
Popullësia e mbuluar me shërbime sanitare kundrejt popullësisë totale të bashkisë 4.19 4.19 4.05 4.19

Produktet dhe të dhenat


Produkti Fakt 2018 Fakt 2019 Fakt 2020 Plan 2020
KOHËZGJATJA E OFRIMIT TË UJIT TË PIJSHËM(MESATARISHT ORË/DITË) 18 18 22 22
POPULLATA QË PËRFITON NGA SHËRBIMI ME UJË TË PIJSHËM 7200 7200 7158 7158
RRJET UJËSJELLËSI I MIRËMBAJTUR (NË KM) 51 51 58 58
RRJET UJËSJELLËSI NË TOTAL (NË KM LINEAR) 75 75 75 75
POPULLËSIA E MBULLUAR ME SHËRBIMIN E UJËRAVE TË ZEZA DHE KANALIZIME (SHËRBIME SANITARE) 300 300 290 300
POPULLËSIA TOTALE NËN ADMINISTRIMIN E BASHKISË 7158 7158 7158 7158