01170 Gjendja civile

në 1'000 LEK
VITI 2018
0
VITI 2019
0
VITI 2020
980
PLAN 2020
1,069
REALIZIMI 2020
92%

Sipas kategorisë së shpenzimit

në 1'000 LEK
Fakt 2018 Fakt 2019 Fakt 2020
Investimet 0 0 0
Shpenzimet korrente 0 0 980

Indikatorët e programit


Rezultati Fakt 2018 Fakt 2019 Fakt 2020 Plan 2020 Trendi
Numri i dokumentave të prodhuar / lëshuar, ndryshimi vjetor në numër 360 -2205 -660

Produktet dhe të dhenat


Produkti Fakt 2018 Fakt 2019 Fakt 2020 Plan 2020
NUMRI I DOKUMENTAVE TË PRODHUAR / LËSHUAR NGA GJENDJA CIVILE 2880 3240 1035 2580