04570 Transporti publik

në 1'000 LEK
VITI 2018
11,375
VITI 2019
13,262
VITI 2020
9,625
PLAN 2020
11,883
REALIZIMI 2020
81%

Sipas kategorisë së shpenzimit

në 1'000 LEK
Fakt 2018 Fakt 2019 Fakt 2020
Investimet 2,176 4,545 972
Shpenzimet korrente 9,199 8,717 8,653

Indikatorët e programit


Rezultati Fakt 2018 Fakt 2019 Fakt 2020 Plan 2020 Trendi
Numri i linjave urbane të transportit publik (rritja vjetore në numër) 0 0 0
Numri i automjeteve të tranportit publik urban (ndryshimi vjetor në numër) 0 0 0

Produktet dhe të dhenat


Produkti Fakt 2018 Fakt 2019 Fakt 2020 Plan 2020
NUMRI I LINJAVE URBANE TË TRANSPORTIT PUBLIK 4 4 4 4
NUMRI I AUTOMJETEVE TË TRANSPORTIT PUBLIK URBAN 4 4 4 4