10430 Kujdesi social për familjet dhe fëmijët

në 1'000 LEK
VITI 2018
22,849
VITI 2019
22,372
VITI 2020
29,290
PLAN 2020
29,424
REALIZIMI 2020
100%

Sipas kategorisë së shpenzimit

në 1'000 LEK
Fakt 2018 Fakt 2019 Fakt 2020
Investimet 0 0 0
Shpenzimet korrente 22,849 22,372 29,290

Indikatorët e programit


Rezultati Fakt 2018 Fakt 2019 Fakt 2020 Plan 2020 Trendi
Numër personash të mbështetur me pagesë invaliditeti dhe paaftësie (ndryshimi vjetor në numër) -8 -2 2
Përfitimi monetar në Lekë për çdo person të sëmurë ose invalid 95195.74 98550.66 130178.78 128490.79

Produktet dhe të dhenat


Produkti Fakt 2018 Fakt 2019 Fakt 2020 Plan 2020
INSPEKTIME TË KRYERA PËR NDIHMËN EKONOMIKE 30 20 10 20
FAMILJE NË NEVOJË QË PËRFITOJNË NGA NDIHMA EKONOMIKE 12 18 12 16
NUMËR PERSONASH TË ASISTUAR ME PAGESË INVALIDITETI DHE PAAFTËSIE 235 227 225 229
FONDI BUXHETOR PËR INVALIDITETIN DHE PAAFTËSINË NË LEKË 22371000 22371000 29290226 29424390