01110 Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi

në 1'000 LEK
VITI 2018
97,702
VITI 2019
253,924
VITI 2020
144,632
PLAN 2020
206,732
REALIZIMI 2020
70%

Sipas kategorisë së shpenzimit

në 1'000 LEK
Fakt 2018 Fakt 2019 Fakt 2020
Investimet 0 55,269 66,572
Shpenzimet korrente 97,702 198,655 78,059

Indikatorët e programit


Rezultati Fakt 2018 Fakt 2019 Fakt 2020 Plan 2020 Trendi
Raporti në % mes punonjësve të trajnuar dhe punonjësve total 11.36 14.29 11.11 3.31
Numri i punonjësve që kanë lëvizur brenda vitit kundrejt numrit total të punonjësve (raporti në %) 4.4 6.11 3.31
Raporti mesatar i ditëve të trajnimit ndaj personave të trajnuar (ditë trajnimi/person) 3.46 7.5 15.83

Produktet dhe të dhenat


Produkti Fakt 2018 Fakt 2019 Fakt 2020 Plan 2020
PUNONJËS TË TRAJNUAR 20 26 20 6
DITË TRAJNIMI NË TOTAL 90 150 95
MASA DISIPLINORE TË MARRA NGA STAFI I BASHKISË 0 12 0
PUNONJËS QË JANË LARGUAR NGA ADMINISTRATA BRENDA VITIT 8 11 6
PUNONJËS TË BASHKISË NË TOTAL 176 182 180 181
NUMRI TOTAL I PUNONJËSVE QË PUNOJNË PËR ADMINISTRATËN E BASHKISË 176 182 180 181
PUNONJËS QË JANË ULUR NË DETYRË NË ADMINISTRATË BRENDA VITIT 0 0 0 0