01170 Gjendja civile

në 1'000 LEK
VITI 2018
2,269
VITI 2019
2,085
VITI 2020
2,111
PLAN 2020
3,080
REALIZIMI 2020
69%

Sipas kategorisë së shpenzimit

në 1'000 LEK
Fakt 2018 Fakt 2019 Fakt 2020
Investimet 0 0 0
Shpenzimet korrente 2,269 2,085 2,111

Indikatorët e programit


Rezultati Fakt 2018 Fakt 2019 Fakt 2020 Plan 2020 Trendi
Raporti i shpenzimeve totale të programit kundrejt numrit të dokumentave të prodhuar (lekë/dokument) 58.9 161.15 84.38
Numri i dokumentave të prodhuar / lëshuar, ndryshimi vjetor në numër -41552 -22300 1100

Produktet dhe të dhenat


Produkti Fakt 2018 Fakt 2019 Fakt 2020 Plan 2020
KOHA MESATARE E PRITJES NË MINUTA PËR TË MARRË 1 CERTIFIKATË 1 5 5 1
NUMRI I DOKUMENTAVE TË PRODHUAR / LËSHUAR NGA GJENDJA CIVILE 76952 35400 13100 36500
TË ARDHURAT E ARKËTUARA NGA PRODHIMI I DOKUMENTAVE NË LEKË 4050000 655000 4100050
SHPENZIMET E PROGRAMIT NË LEKË 2085000 2111000 3080000