03280 Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile

në 1'000 LEK
VITI 2018
0
VITI 2019
12,508
VITI 2020
12,496
PLAN 2020
18,000
REALIZIMI 2020
69%

Sipas kategorisë së shpenzimit

në 1'000 LEK
Fakt 2018 Fakt 2019 Fakt 2020
Investimet 0 0 0
Shpenzimet korrente 0 12,508 12,496

Indikatorët e programit


Rezultati Fakt 2018 Fakt 2019 Fakt 2020 Plan 2020 Trendi
Total shpenzime për SHMZ kundrejt totalit të rasteve të menaxhuara në lekë 125080 103272.73 180000
Numri i rasteve të menaxhuara për shuarjen e zjarrit (ndryshimi vjetor në numër) 36 21 0
Numri i stacioneve MZSH 1 1 1 1

Produktet dhe të dhenat


Produkti Fakt 2018 Fakt 2019 Fakt 2020 Plan 2020
KOHA E DALJES NGA STACIONI (NË SEKONDA) 180 300 180 300
RASTE TË MENAXHUARA PËR SHUARJEN E ZJARRIT DHE SHPËTIMIT 64 100 121 100
INSPEKTIME TEK TË TRETËT 40 150 78 170
NUMRI I STACIONEVE MZSH 1 1 1 1
PUNONJËS TË MBROJTJES NGA ZJARRI DHE SHPËTIMI 13 13 14 14
TOTAL SHPENZIME PËR MZSH (NË LEKË) 12508000 12496000 18000000