04240 Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit

në 1'000 LEK
VITI 2018
18,176
VITI 2019
9,589
VITI 2020
8,771
PLAN 2020
19,607
REALIZIMI 2020
45%

Sipas kategorisë së shpenzimit

në 1'000 LEK
Fakt 2018 Fakt 2019 Fakt 2020
Investimet 4,710 7,000 7,657
Shpenzimet korrente 13,466 2,589 1,114

Indikatorët e programit


Rezultati Fakt 2018 Fakt 2019 Fakt 2020 Plan 2020 Trendi
Km kanal vaditës të pastruar kundrejt rrjetit total të kanaleve ujitëse në pronësi të bashkisë (në %) 41.67 20.83 41.67 41.67
Sipërfaqe bujqësore e mbuluar me ujitje (ndryshimi në ha kundrejt vitit të kaluar) 0 0 0
Sipërfaqe bujqësore e mbuluar me kullim (ndryshimi në ha kundrejt vitit të kaluar) 0 0 0

Produktet dhe të dhenat


Produkti Fakt 2018 Fakt 2019 Fakt 2020 Plan 2020
SIPËRFAQE E TOKËS BUJQËSORE E MBULUAR ME SISTEM UJITËS (NË HA) 3449 3449 3449 3449
KM KANAL UJITËS TË PASTRUAR 70 35 70 70
RRJET UJITËS NË PRONËSI TË BASHKISË NË TOTAL NË KM 168 168 168 168
FAMILJE PËRFITUESE NGA SHËRBIMI I UJITJES DHE KULLIMIT 800 800 900 900
RRJET KULLUES NË PRONËSI TË BASHKISË NË TOTAL NË KM 200 200 200 200
SIPËRFAQE E TOKËS BUJQËSORE E MBULUAR ME SISTEM KULLUES (NË HA) 5339 5339 5339 5339