04260 Administrimi i pyjeve dhe kullotave

në 1'000 LEK
VITI 2018
1,110
VITI 2019
7,188
VITI 2020
6,105
PLAN 2020
11,091
REALIZIMI 2020
55%

Sipas kategorisë së shpenzimit

në 1'000 LEK
Fakt 2018 Fakt 2019 Fakt 2020
Investimet 0 0 0
Shpenzimet korrente 1,110 7,188 6,105

Indikatorët e programit


Rezultati Fakt 2018 Fakt 2019 Fakt 2020 Plan 2020 Trendi
Numri i kontrolleve dhe inspektimeve për 1000 ha pyje dhe kullota 0.35 0.58 0.46 0.65
Numri i punonjësve për 1000 ha pyje dhe kullota 0.21 0.21 0.16 0.21
Plan menaxhimi (numri i pemëve të shtuara në vit sipas nevojës) ndryshimi vjetor në numër 0 -150 100

Produktet dhe të dhenat


Produkti Fakt 2018 Fakt 2019 Fakt 2020 Plan 2020
SIPËRFAQE TOTALE E FONDIT KULLOSOR (NË HA) 22166 22166 22166 22166
SIPËRFAQE TOTALE E FONDIT PYJOR (NË HA) 21160 21160 21160 21160
KONTROLLE DHE INSPEKTIME TË FONDIT PYJOR DHE KULLOSOR 15 25 20 28
NUMRI I PUNONJËSVE PËR MENAXHIMIN PYJE-KULLOTA 9 9 7 9
SIPËRFAQE TOTALE E FONDIT PYJOR DHE KULLOSOR (NË HA) 43326 43326 43326 43326
SHPENZIME PER MENAXHIMIN E FONDIT PYJOR NË LEKË 7188000 7907000
NUMRI I PEMËVE TË REJA TË KULTIVUARA NË VIT NË FONDIN PYJOR 300 300 150 400