04520 Rrjeti rrugor rural

në 1'000 LEK
VITI 2018
7,999
VITI 2019
4,448
VITI 2020
7,962
PLAN 2020
51,065
REALIZIMI 2020
16%

Sipas kategorisë së shpenzimit

në 1'000 LEK
Fakt 2018 Fakt 2019 Fakt 2020
Investimet 0 4,000 4,551
Shpenzimet korrente 7,999 448 3,411

Indikatorët e programit


Rezultati Fakt 2018 Fakt 2019 Fakt 2020 Plan 2020 Trendi
Raporti në % i rrjetit rrugor të mirëmbajtur ndaj rrjetit rrugor total 100 100 100 100
Rrjeti rrugor (ndryshimi vjetor në km) 7 15 15

Produktet dhe të dhenat


Produkti Fakt 2018 Fakt 2019 Fakt 2020 Plan 2020
RRJET RRUGOR I MIRËMBAJTUR (NË KM) 128 135 150 150
RRJETI RRUGOR NË KM LINEAR NË TOTAL (RURAL/URBAN) 128 135 150 150
GJATËSIA E RRJETIT RRUGOR RURAL NËN ADMINISTRIMIN E BASHKISË NË KM 110 115 120 120
GJATËSIA E RRJETIT RRUGOR URBAN NËN ADMINISTRIMIN E BASHKISË NË KM 18 20 30 30
NUMRI I LINJAVE INTERURBANE TË TRANSPORTIT PUBLIK 4 4 4 4
NUMRI I AUTOMJETEVE TË TRANSPORTIT PUBLIK NDËRURBAN 13 13 13 13