06260 Shërbime publike vendore

në 1'000 LEK
VITI 2018
299,066
VITI 2019
258,169
VITI 2020
71,568
PLAN 2020
126,743
REALIZIMI 2020
56%

Sipas kategorisë së shpenzimit

në 1'000 LEK
Fakt 2018 Fakt 2019 Fakt 2020
Investimet 196,162 130,224 6,230
Shpenzimet korrente 102,904 127,945 65,338

Indikatorët e programit


Rezultati Fakt 2018 Fakt 2019 Fakt 2020 Plan 2020 Trendi
Km linear trotuar (ndryshimi vjetor në km linear) 0 1 1
Raporti i sipërfaqes së gjelbëruar kundrejt popullsisë totale të bashkisë, m2/banor 1.4 1.4 1.48 1.48
Fondi i pemëve të bashkisë, diferenca në numër kundrejt vitit të kaluar -200000 200000

Produktet dhe të dhenat


Produkti Fakt 2018 Fakt 2019 Fakt 2020 Plan 2020
TROTUARË NË TOTAL (NË KM LINEAR) 14 14 15 15
NUMRI I PEMËVE DEKORATIVE TË MBJELLA NË VIT NË HAPËSIRAT PUBLIKE 550 550 200 570
SIPËRFAQE E GJELBËR NË TOTAL (NË M2) 38000 38000 40000 40000
FONDI I PEMËVE DEKORATIVE TË BASHKISË (NË NUMËR) 1000000 800000 1200000
POPULLËSIA TOTALE NËN ADMINISTRIMIN E BASHKISË 27113 27120 27041 27115
SIPËRFAQJA TOTALE E BASHKISË (NË KM2) 572 572 572 572