06330 Furnizimi me ujë

në 1'000 LEK
VITI 2018
19,086
VITI 2019
21,033
VITI 2020
8,539
PLAN 2020
35,400
REALIZIMI 2020
24%

Sipas kategorisë së shpenzimit

në 1'000 LEK
Fakt 2018 Fakt 2019 Fakt 2020
Investimet 12,530 15,933 8,539
Shpenzimet korrente 6,556 5,100 0

Indikatorët e programit


Rezultati Fakt 2018 Fakt 2019 Fakt 2020 Plan 2020 Trendi
Mbulimi i popullsisë me shërbimin e ujit të pijshëm (kundrejt popullsisë totale të bashkisë në %) 85.13 85.9 104 86.32
Furnizimi me ujë - orë ujë në ditë (ndryshimi në orë) 6 2 2
Të ardhura nga tarifa e ujit të pijshëm kundrejt shpenzimeve totale (plus investime dhe amortizimi) për shërbimin e ujit të pijshëm 0.02 0.03 0.01

Produktet dhe të dhenat


Produkti Fakt 2018 Fakt 2019 Fakt 2020 Plan 2020
KOHËZGJATJA E OFRIMIT TË UJIT TË PIJSHËM(MESATARISHT ORË/DITË) 12 18 20 20
POPULLATA QË PËRFITON NGA SHËRBIMI ME UJË TË PIJSHËM 23080 23295 28123 23406
POPULLËSIA TOTALE NËN ADMINISTRIMIN E BASHKISË 27113 27120 27041 27115
TË ARDHURA NGA TARIFA E UJIT TË PIJSHËM (NË LEKË) 500000 656382 500000
SHPENZIME PËR SHËRBIMIN E UJIT TË PIJSHËM (NË LEKË) 21033000 25000000 55154000