08220 Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore

në 1'000 LEK
VITI 2018
5,328
VITI 2019
12,000
VITI 2020
374
PLAN 2020
5,950
REALIZIMI 2020
6%

Sipas kategorisë së shpenzimit

në 1'000 LEK
Fakt 2018 Fakt 2019 Fakt 2020
Investimet 0 0 0
Shpenzimet korrente 5,328 12,000 374

Indikatorët e programit


Rezultati Fakt 2018 Fakt 2019 Fakt 2020 Plan 2020 Trendi
Numri i institucioneve të trashëgimisë kulturore 14 14 14

Produktet dhe të dhenat


Produkti Fakt 2018 Fakt 2019 Fakt 2020 Plan 2020
INSTITUCIONE TË TRASHËGIMISË KULTURORE 14 14 14
ASETE TË TRASHËGIMISË KULTURORE 7 7 7 7