09120 Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor

në 1'000 LEK
VITI 2018
29,538
VITI 2019
37,319
VITI 2020
21,762
PLAN 2020
27,486
REALIZIMI 2020
79%

Sipas kategorisë së shpenzimit

në 1'000 LEK
Fakt 2018 Fakt 2019 Fakt 2020
Investimet 18,163 23,426 9,422
Shpenzimet korrente 11,375 13,893 12,340

Indikatorët e programit


Rezultati Fakt 2018 Fakt 2019 Fakt 2020 Plan 2020 Trendi
Numri mesatar i fëmijëve për një punonjës mësimor në arsimin parashkollor 13 13 13.57 12.5
Numri mesatar i fëmijëve në një klasë të parashkollorit 13 12.67 13.33
Raporti në % i numrit të fëmijëve që frekuentojnë sistemin parashkollor kundrejt numrit total të fëmijëve 3 - 6 vjeç 114.71 108.33 100 105.82

Produktet dhe të dhenat


Produkti Fakt 2018 Fakt 2019 Fakt 2020 Plan 2020
NDËRTESA FUNKSIONALE TË ARSIMIT BAZË DHE PARASHKOLLOR 13 13 14 13
MËSUES NË SISTEMIN PARASHKOLLOR 15 15 14 16
NUMRI I FËMIJËVE TË REGJISTRUAR NË SISTEMIN PARASHKOLLOR 195 195 190 200
KLASA NË SISTEMIN PARASHKOLLOR 15 15 15
NXËNËS TË REGJISTRUAR NË ARSIMIN 9-VJEÇAR 641 650 685 650
NUMRI I FËMIJËVE TË MOSHËS 3 - 6 VJEÇ 170 180 190 189