09230 Arsimi i mesëm i përgjithshëm

në 1'000 LEK
VITI 2018
408
VITI 2019
602
VITI 2020
463
PLAN 2020
919
REALIZIMI 2020
50%

Sipas kategorisë së shpenzimit

në 1'000 LEK
Fakt 2018 Fakt 2019 Fakt 2020
Investimet 0 0 0
Shpenzimet korrente 408 602 463

Indikatorët e programit


Rezultati Fakt 2018 Fakt 2019 Fakt 2020 Plan 2020 Trendi
Numri i nxënësve të regjistruar në klasën e X të arsimit të mesëm kundrejt numrit të nxënësve që kanë mbaruar klasën IX në % 47.47 49 68.25 49.5
Numri mesatar i nxënësve në klasë 11.92 11.23 9.21 10.79
Raporti në % i shkollave të mesme të mirëmbajtura kundrejt ndërtesave funksionale të arsimit të mesëm në total 100 0 50 50

Produktet dhe të dhenat


Produkti Fakt 2018 Fakt 2019 Fakt 2020 Plan 2020
SHKOLLA TË MESME TË MIRËMBAJTURA 4 0 2 2
NDËRTESA FUNKSIONALE TË ARSIMIT TË MESËM 4 4 4 4
NUMRI I NXËNËSVE QË PËRFUNDOJNË SISTEMIN E ARSIMIT BAZË (9 VJEÇAR) 99 100 63 101
KLASA NË SISTEMIN E ARSIMIT TË MESËM 12 13 14 14
NXËNËS TË REGJISTRUAR NË SISTEMIN E ARSIMIT TË MESËM 143 146 129 151
NUMRI I NXËNËSVE QË PËRFUNDOJNË SISTEMIN E ARSIMIT TË MESËM (KLASAT 10 - 12) 58 62 42 65
NXËNËS TË REGJISTRUAR NË KLASËN E 10 TË ARSIMIT TË MESËM 47 49 43 50