10430 Kujdesi social për familjet dhe fëmijët

në 1'000 LEK
VITI 2018
57,650
VITI 2019
0
VITI 2020
71,166
PLAN 2020
72,820
REALIZIMI 2020
98%

Sipas kategorisë së shpenzimit

në 1'000 LEK
Fakt 2018 Fakt 2019 Fakt 2020
Investimet 0 0 0
Shpenzimet korrente 57,650 0 71,166

Indikatorët e programit


Rezultati Fakt 2018 Fakt 2019 Fakt 2020 Plan 2020 Trendi
Numër personash të mbështetur me pagesë invaliditeti dhe paaftësie (ndryshimi vjetor në numër) 7 90 16
Përfitimi monetar në Lekë për çdo person të sëmurë ose invalid 118912.86 110623.72 111739.59 119362.38

Produktet dhe të dhenat


Produkti Fakt 2018 Fakt 2019 Fakt 2020 Plan 2020
FONDI BUXHETOR PËR INVALIDITETIN DHE PAAFTËSINË NË LEKË 57316000 54095000 64697224 60278000
NUMËR PERSONASH TË ASISTUAR ME PAGESË INVALIDITETI DHE PAAFTËSIE 482 489 579 505