05200 Menaxhimi i ujrave të zeza dhe kanalizimeve

në 1'000 LEK
VITI 2018
0
VITI 2019
0
VITI 2020
0
PLAN 2020
8,000
REALIZIMI 2020
0%

Sipas kategorisë së shpenzimit

në 1'000 LEK
Fakt 2018 Fakt 2019 Fakt 2020
Investimet 0 0 0
Shpenzimet korrente 0 0 0

Indikatorët e programit


Rezultati Fakt 2018 Fakt 2019 Fakt 2020 Plan 2020 Trendi
Popullësia e mbuluar me shërbime sanitare kundrejt popullësisë totale të bashkisë 14.4 14.47 17.69 17.32
Raporti në % i territorit të mbuluar me shërbime sanitare kundrejt sipërfaqes totale të bashkisë 14.86 15.91 15.73

Produktet dhe të dhenat


Produkti Fakt 2018 Fakt 2019 Fakt 2020 Plan 2020
TË ARDHURAT NGA TARIFA E SHËRBIMIT TË KANALIZIMEVE NË LEKË 4000000 13464840 4140000
POPULLËSIA E MBULLUAR ME SHËRBIMIN E UJËRAVE TË ZEZA DHE KANALIZIME (SHËRBIME SANITARE) 3904 3924 4783 4696
POPULLËSIA TOTALE NËN ADMINISTRIMIN E BASHKISË 27113 27120 27041 27115
Territor i mbuluar me sherbime të kanalzimeve (sanitare) në km2 85 91 90
SIPËRFAQJA TOTALE E BASHKISË (NË KM2) 572 572 572 572
Shuma totale e faturuar për shërbimin e kanalizimeve në Lekë 60300000 4690088 60350000
Vëllimi i ujërave të zeza/ndotura të prodhuara në Metra kubë ujë 48000 107122 50000
Vëllimi i ujërave të zeza/ndotura në sistemin e kanalizimeve të trajtuara në Metra kubë ujë 0 92477 0