10550 Papunësia, arsim dhe aftësim

në 1'000 LEK
VITI 2018
9,868
VITI 2019
0
VITI 2020
0
PLAN 2020
0
REALIZIMI 2020
0%

Sipas kategorisë së shpenzimit

në 1'000 LEK
Fakt 2018 Fakt 2019 Fakt 2020
Investimet 0 0 0
Shpenzimet korrente 9,868 0 0

Indikatorët e programit


Rezultati Fakt 2018 Fakt 2019 Fakt 2020 Plan 2020 Trendi
Individë të papunë të mbështetur, ndryshimi vjetor në numër 8 -153 43

Produktet dhe të dhenat


Produkti Fakt 2018 Fakt 2019 Fakt 2020 Plan 2020
NUMRI I PERSONAVE TË MBËSHTETUR (TË PAPUNË) ME ASISTENCË SOCIALE 145 153 0 196
FONDI I ALOKUAR PËR ASISTENCË SOCIALE PËR PERSONAT E PAPUNË NË LEKË 4300000 4660000 0 4500000