03140 Shërbimet e Policisë Vendore

në 1'000 LEK
VITI 2018
0
VITI 2019
0
VITI 2020
0
PLAN 2020
0
REALIZIMI 2020
0%

Sipas kategorisë së shpenzimit

në 1'000 LEK
Fakt 2018 Fakt 2019 Fakt 2020
Investimet 0 0 0
Shpenzimet korrente 0 0 0

Indikatorët e programit


Rezultati Fakt 2018 Fakt 2019 Fakt 2020 Plan 2020 Trendi
Raporti midis punonjësve me status të oficerit të policisë bashkiake kundrejt numrit total të punonjësve të policisë bashkiake 0 0
Raporti në % i numrit të punonjësve të trajnuar ndaj numrit të punonjësve total 0 45.45

Produktet dhe të dhenat


Produkti Fakt 2018 Fakt 2019 Fakt 2020 Plan 2020
PUNONJËS ME STATUSIN OFICER TË POLICISË BASHKIAKE 0 0 0
NUMRI I PUNONJËSVE TË POLICISË BASHKIAKE TË TRAJNUAR 4 0 5
NUMRI TOTAL I PUNONJËSVE TË POLICISË BASHKIAKE 10 11