01120 Çështje financiare dhe fiskale

në 1'000 LEK
VITI 2018
0
VITI 2019
0
VITI 2020
0
PLAN 2020
0
REALIZIMI 2020
0%

Sipas kategorisë së shpenzimit

në 1'000 LEK
Fakt 2018 Fakt 2019 Fakt 2020
Investimet 0 0 0
Shpenzimet korrente 0 0 0

Indikatorët e programit


Rezultati Fakt 2018 Fakt 2019 Fakt 2020 Plan 2020 Trendi
Raporti në % i të ardhurave të tjera (dytësore) të bashkisë ndaj totalit të burimeve financiare 0.47 4.43 0.58 2.19
Totali i burimeve financiare minus shpenzime totale në lekë në vit 0 0 486283000 62396000

Produktet dhe të dhenat


Produkti Fakt 2018 Fakt 2019 Fakt 2020 Plan 2020
TOTALI I TË ARDHURAVE (TË VETAT QQ DONACIONE ETJ) (NË LEKË) 548200000 620865000 964832000 787051000
TOTALI I SHPENZIMEVE BUXHETORE (NË LEKË) 548200000 620865000 478549000 724655000
TË ARDHURA TË TJERA (DYTËSORE) TË BASHKISË (NË LEKË) 2581000 27500000 5551000 17215000