03600 Marrëdhëniet me komunitetin

në 1'000 LEK
VITI 2018
0
VITI 2019
0
VITI 2020
0
PLAN 2020
0
REALIZIMI 2020
0%

Sipas kategorisë së shpenzimit

në 1'000 LEK
Fakt 2018 Fakt 2019 Fakt 2020
Investimet 0 0 0
Shpenzimet korrente 0 0 0

Indikatorët e programit


Rezultati Fakt 2018 Fakt 2019 Fakt 2020 Plan 2020 Trendi
Numri i konsultimeve me komunitetin ndaj numrit të konsultimeve të parashikuara me ligj 208.33 50 66.67
Numrit total i mbledhjeve të KB të hapura për qytetarët kundrejt numrit total të mbledhjeve bashkiake (në %) 100 100 100
Raporti në % i numrit të vendimeve bashkiake që janë marrë pas konsultimit me publikun kundrejt numrit total të vendimeve që kërkojnë konsultim sipas ligjit 33.33 50 33.33

Produktet dhe të dhenat


Produkti Fakt 2018 Fakt 2019 Fakt 2020 Plan 2020
NUMRI I KONSULTIMEVE PUBLIKE TË KRYERA 25 6 8
NUMRI I KONSULTIMEVE PUBLIKE TË PARASHIKUARA ME LIGJ 12 12 12
NUMRI TOTAL I MBLEDHJEVE KB TË HAPURA PËR QYTETARËT 12 12 12
NUMRI TOTAL I MBLEDHJEVE KËSHILLIT TË BASHKISË 12 12 12
VENDIME TË KËSHILLIT BASHKIAK TË MARRA PAS KONSULTIMIT ME KOMUNITETIN 4 6 4
NUMRI TOTAL I VENDIMEVE TË KËSHILLIT BASHKIAK 78 73 80