04160 Shërbimet e tregjeve, akreditimi dhe inspektimi

në 1'000 LEK
VITI 2018
0
VITI 2019
0
VITI 2020
0
PLAN 2020
0
REALIZIMI 2020
0%

Sipas kategorisë së shpenzimit

në 1'000 LEK
Fakt 2018 Fakt 2019 Fakt 2020
Investimet 0 0 0
Shpenzimet korrente 0 0 0

Indikatorët e programit


Rezultati Fakt 2018 Fakt 2019 Fakt 2020 Plan 2020 Trendi
Numri i tregjeve funksionale: Tregje bujqësore, industriale, rrugë funksionale që lidhen me tregjet etj. (ndryshimi vjetor në numër) 1 -6 2

Produktet dhe të dhenat


Produkti Fakt 2018 Fakt 2019 Fakt 2020 Plan 2020
NUMRI I TREGJEVE FUNKSIONALE TË APROVUARA (BUJQËSOR, INDUSTRIAL ETJ) 5 6 0 8
NUMRI I TREGJEVE (BUJQËSORË, INDUSTRIAL, ETJ.) TË PLANIFIKUARA NË PLANIN E PËRGJITHSHËM VENDOR 5 6 0 8