04220 Shërbimet bujqësore, inspektimi, ushqimi dhe mbrojtja e konsumatoreve

në 1'000 LEK
VITI 2018
0
VITI 2019
0
VITI 2020
0
PLAN 2020
0
REALIZIMI 2020
0%

Sipas kategorisë së shpenzimit

në 1'000 LEK
Fakt 2018 Fakt 2019 Fakt 2020
Investimet 0 0 0
Shpenzimet korrente 0 0 0

Indikatorët e programit


Rezultati Fakt 2018 Fakt 2019 Fakt 2020 Plan 2020 Trendi
Numri i rasteve të gjetura / inspektuara të tregtimit të produkteve në tregje informale, ndryshimi vjetor në numër 50 -50 -10

Produktet dhe të dhenat


Produkti Fakt 2018 Fakt 2019 Fakt 2020 Plan 2020
NUMRI I RASTEVE TË GJETURA/ INSPEKTUAR TË TREGTIMIT TË PRODUKTEVE BUJQËSORE DHE BLEGTORALE NË VENDE DHE TREGJE INFORMALE 0 50 0 40